Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

วันที่ 7 สิงหาคม - 25 กรกฎาคม 2558
โรงเรียนฝึกอบรมผู้นำแห่งยุคสมัยต่อไปของญี่ปุ่น

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
"『เกาะเทพสถิต』มุนาคาตะ โอคิโนะชิมะ และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้อง" ได้รับการลงมติภายในประเทศให้เสนอชื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
"แหล่งสิ่งปลูกสร้างจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยเมจิ (Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution)" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว!

โรงเรียนฝึกอบรมผู้นำแห่งยุคสมัยต่อไปของญี่ปุ่น

ในช่วงระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 25 กรกฎาคม ได้มีการจัดโครงการ "โรงเรียนฝึกอบรมผู้นำแห่งยุคสมัยต่อไปของญี่ปุ่นครั้งที่ 12"
โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่มุ่งหวังจะเป็นผู้ขับเคลื่อนโลกในอนาคต ภายในโครงการมีการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีองค์การบริหารท้องถิ่นแต่ละภาคส่วน 8 แห่งรวมถึงองค์การบริหารจังหวัดฟุกุโอกะเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน โดยมีผู้ชำนาญการด้านวิชาการและผู้ชำนาญการด้านเศรษฐศาสตร์มารวมตัวกันเพื่อจัดการฝึกอบรม ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากประเทศญี่ปุ่น 167 คน และนักเรียนชั้นมัธยมปลายอีก 19 คนจาก 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมเป็น 186 คน เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมเป็นเวลา 2 อาทิตย์ นักเรียนเหล่านี้ได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากร ชั้นแนวหน้าที่มีผลงานทั้งในญี่ปุ่นและในระดับโลก ได้หารือกันในหัวข้อต่างๆ เช่น วิธีการที่จะมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น


สถานการณ์การเข้าค่ายอบรม

Back to the top of the page

"『เกาะเทพสถิต』มุนาคาตะ โอคิโนะชิมะ และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้อง" ได้รับการลงมติภายในประเทศให้เสนอชื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

"『เกาะเทพสถิต』มุนาคาตะ โอคิโนะชิมะ และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้อง" ที่จังหวัดฟุกุโอกะมุ่งหวังจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น ได้รับการลงมติภายในประเทศสำหรับการเสนอชื่อให้ทางยูเนสโกเรียบร้อยแล้ว โบราณสถานนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึงศตวรรษที่ 9 มีเรื่องราวภูมิหลังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกที่อยู่อีกฟากฝั่งทะเล โบราณสถานแห่งนี้ถือเป็นหลักฐานของตำนาน เป็นประเพณีการเคารพบูชา "เกาะเทพสถิต"โอคิโนะชิมะที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการความเชื่อของญี่ปุ่นที่มีคุณค่าและไม่อาจหาที่ใดเสมอเหมือนได้ โดยทางจังหวัด ฟุกุโอกะกำลังดำเนินการให้โบราณสถานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกประจำปี เฮย์เซย์ที่ 29 (พ.ศ.2560)


โอคิโนะชิมะ

มุนาคาตะไทฉะ เฮะทสึมิยะ

Back to the top of the page

"แหล่งสิ่งปลูกสร้างจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยเมจิ (Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution)" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว!

ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 39 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันที่ 8 กรกฎาคม "แหล่งสิ่งปลูกสร้างจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม สมัยเมจิในการอุตสาหกรรมเหล็ก เหล็กกล้า การต่อเรือและเหมืองถ่านหิน(Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution: Iron and Steel, Shipbuilding and Coal Mining)" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม กลุ่มสิ่งปลูกสร้างนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เป็นกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคสมัยใหม่อย่างรวดเร็วและเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกนอกกลุ่มประเทศตะวันตก กลุ่มสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ประกอบด้วยสถานที่จาก 11 เมือง 8 จังหวัด และเป็นมรดกโลกแห่งแรกของจังหวัดฟุกุโอกะ ซึ่งประกอบด้วย "ทางรถไฟขนส่งถ่านหินมิอิเคะและท่าเรือมิอิเคะ" และ "สถานประกอบการของรัฐวิสาหกิจยาวาตะเหล็กกล้า" และ "สถานีสูบน้ำแม่น้ำ องกะกาวะ"


ทางรถไฟขนส่ง ถ่านหินมิอิเคะและท่าเรือมิอิเคะ (มันดะโค)


สถานประกอบการของรัฐวิสาหกิจยาวาตะเหล็กกล้า


และสถานีสูบน้ำแม่น้ำองกะกาวะ

Back to the top of the page

page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.