Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิจิ

นาย อิสิเคลิ อุลุยไนไร มาไตโตกะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิจิ


page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.