Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำประเทศญี่ปุ่น

ริชาร์ต คอร์ต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งออสเตรเลียประจำประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของสาธารณรัฐเมียนม่า

คุณเท็ต เคียง วิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาของสาธารณรัฐเมียนม่า


วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศญี่ปุ่น

คุณคิม ยัง ฮัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศญี่ปุ่น

โลรอง พิค เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

สถานกงศุลใหญ่อินเดีย ที่โอซากะ โคเบะ

คุณ ที อาร์มสตรอง ชางสัน สถานกงศุลใหญ่อินเดีย ที่โอซากะ โคเบะ


page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.