Skip to content

ข้อมูลล่าสุด

ลูกค้าจากต่างประเทศ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

อดีตผู้ว่าการรัฐฮาวาย

จอร์จ อาริโยชิ อดีตผู้ว่าการรัฐฮาวาย


วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศญี่ปุ่น

ลุย ทัก ยุย เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 30 กรกฎาคม 2561

สมาชิกผู้มาเยือนจากเมืองฮานอย เวียดนาม

สมาชิกผู้มาเยือนจากเมืองฮานอย เวียดนาม


page top
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล (ภาษาอังกฤษ)

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.